Nawoord

Johannes Paulus Maria (Jan Paul) Giliams (9 juni 1952 - 25 maart 2003) voltooide de tekst van dit onderdeel van zijn historisch onderzoek op zijn ziekbed onder moeilijke omstandigheden: als laboratoriummedewerker van de Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum kende hij de onvermijdelijke afloop van zijn ziekte. Jan Paul verzamelde de afgelopen jaren vele waardevolle gegevens in de plaatselijke en regionale archieven. Door zich te beperken tot één specifiek onderwerp heeft hij dat ook kunnen afronden, hetgeen ons niet alleen met bewondering vervult, doch ook met dankbaarheid stemt. Het voorliggende historische werk is niet alleen interessant om te lezen maar vormt tevens een aanknopingspunt voor verder onderzoek. De laatste zinnen die Jan Paul aan de tekst toevoegde luiden:

"Ik hoop dat sommige vorige en de volgende, hiernakomende generaties ooit nog eens een vervolg krijgen in de vorm van een verhaal, zoals ik getracht heb te beschrijven over de 'oudste generaties'. Mijn werk zit er op.
Jan Paul Giliams"

De crux zit in het woord 'verhaal'. Jan Paul begon zijn zoektocht in de archieven als menig ander stamboomonderzoeker, maar werd allengs gegrepen door de vele interessante zaken die middels deze archieven tot hem kwamen, en waardoor de door hem onderzochte periode steeds meer tot leven kwam. Daarom is het hier gepubliceerde boek niet slechts een oud deel van een stamboom (tot welk vele Noordwijkers hun wortels terug kunnen voeren!) maar tevens een mogelijk startpunt naar verder onderzoek met betrekking tot in het boek genoemde personen, zaken en gewoonten. Het uitgebreide en nauwkeurige notenmateriaal geeft uitstekende startpunten in diverse archieven.

Jan Paul heeft het aan ons toevertrouwd om zijn werk publicabel te maken. Hij heeft ons gevraagd om waar nodig tekstuele correcties door te voeren (hetgeen wij met terughoudendheid  hebben gedaan), en het manuscript nog met enig beeldmateriaal uit te breiden (onder andere met de huismerken die hij in de archieven had aangetroffen). Met Jan Paul hopen we dat geïnteresseerden in de stamboom van de familie Warmenhoven, Noordwijkenaren en degenen die belangstelling voor de geschiedenis van Noordwijk hebben enige prettige en leerzame uren aan dit boek zullen beleven.

Noordwijk, mei 2003

Jan Paul Giliams
Kees Swenne